Υβριδικά (Phygital) Σε εξέλιξη

23o Forum Ανάπτυξης - οργάνωση Σύμβουλος Επιχειρήσεων

λίγα λόγια για το συνέδριο

Για 23η συνεχή χρονιά η εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» και η Οργανωτική Επιτροπή του Forum Ανάπτυξης προγραμματίζουν τις συνεδριακές και εκθεσιακές εκδηλώσεις του σημαντικότερου Αναπτυξιακού Πολυσυνεδρίου στο Δυτικό Άξονα της χώρας.

Φέτος, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία της covid-19 και με προτεραιότητα στην Υγεία και την Ασφάλεια όλων όσων εμπλέκονται στον Θεσμό του 23ου Forum Ανάπτυξης, οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν τελικά, μετά και κυβερνητικές αποφάσεις (5/11/20) για lockdown στην χώρα, σε Digital μορφή (διαδικτυακές μεταδόσεις των εκδηλώσεων).

Για λειτουργικούς λόγους, που δημιουργούν οι περιορισμοί στις συναθροίσεις και τις μετακινήσεις των πολιτών λόγω της πανδημίας αλλά και για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των σύγχρονων διαδικτυακών τεχνολογιών και της διαδραστικής συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, οι εκδηλώσεις του 23ου Forum Ανάπτυξης θα διεξαχθούν διαδοχικά κατά το διάστημα 23 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2020.

Παράλληλα με τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις του 23ου Forum Ανάπτυξης και στο πλαίσιό του, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σειρά διαδικτυακών συνεδριών του e-Forum Καινοτομίας 2020.

Επίσης λειτουργεί και εμπλουτίζεται διαρκώς η διαδικτυακή έκθεση «Καινοτομία και Ανάπτυξη» ενώ ετοιμάζεται και η «Γενική Διαδικτυακή Έκθεση του 23ου Forum Ανάπτυξης» που θα ανοίξει τις «πύλες» της, στις 23 Νοεμβρίου 2020.

Κεντρική Θεματική Ενότητα του 23ου Forum Ανάπτυξης

+ΠΡΑΞΕΙΣ

για να βρούμε το χαμένο «τυρί»* .

Το θέμα είναι εμπνευσμένο από το παγκόσμιο best seller “Ποιος πήρε το τυρί μου» του Johnson Spencer. Ένα ιδιαίτερα επίκαιρο αυτήν την περίοδο βιβλίο, που μας παρακινεί να δούμε,με νέα οπτική και στρατηγική διεξόδου, τις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές ανατροπές, που προκάλεσε με βίαιο τρόπο η πανδημία του κορωνοϊού στη χώρα μας και παγκοσμίως. Όλα δείχνουν ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να βρούμε τις νέες ισορροπίες, σε ένα κόσμο που δεν θα είναι ίδιος με την πριν την πανδημία περίοδο. Θα είναι πολύ διαφορετικός.

Το «Τυρί» στην περίπτωση των δημόσιων συζητήσεων, που οι οργανωτές του 23ου Forum Ανάπτυξης προγραμματίζουν, αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας και της ανάπτυξης.

Σε έναν ειδικότερα τομέα οι διοργανωτές επιμένουν ιδιαίτερα: Στην έρευνα και την καινοτομία, ιδίως με την ανάδειξη δράσεων που οδηγούν σε χρήσιμες για την κοινωνία και την ανάπτυξη υπηρεσίες και στην παραγωγή προϊόντων που μπορούν να έχουν βιώσιμη πορεία στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη δρομολογήσει την διοργάνωση του e-Forum Καινοτομίας 2020, με συνεχείς διαδικτυακές δράσεις από 12/10-31/12/20.

Το τι κάνουμε στην προσπάθεια αναζήτησης λύσεων αφορά όλους τους φορείς της κοινωνίας μας, που μέσω του 23ου Forum Ανάπτυξης καλούνται να συνεισφέρουν σε αυτήν την κατεύθυνση με τις προτάσεις, τις θέσεις τους και κυρίως με το παράδειγμα τους.

a few words about the conference

For the 23rd consecutive year, the "Business Consultant" newspaper and the Organizing Committee of the Development Forum plan the conference and exhibition events of the most important Development Conference at the Western Axis of the country.

This year, taking into account the conditions created by the covid-19 pandemic and with priority on Health and Safety of all those involved in the Institution of the 23rd Development Forum, its work will finally be carried out, following government decisions (5/11/20) for lockdown in the country, in Digital format (internet broadcasts of events).

For operational reasons, created by restrictions on gatherings and movement of citizens due to the pandemic but also for the effective use of modern internet technologies and the interactive participation of all stakeholders, the events of the 23rd Development Forum will be held consecutively during November 23 until 20 December 2020.

In parallel with the planned events of the 23rd Development Forum and in its context, a series of online sessions of the e-Forum Innovation 2020 are already in progress.

The online exhibition "Innovation and Development" is already operating and is constantly being enriched, while the "General Online Report of the 23rd Development Forum" is being prepared, which will open its "gates" on November 23, 2020.

.

Main Thematic Unit of the 23rd Development Forum

+ ACTS

to find the lost "cheese" *.

The theme is inspired by the world best seller "Who got my cheese" by Johnson Spencer. A very topical book at the moment, which motivates us to see, with a new perspective and exit strategy, the great economic and social upheavals, which were violently caused by the coronavirus pandemic in our country and worldwide. Everything shows that we have a long way to go to find new balances, in a world that will not be the same as before the pandemic. It will be very different.

* "Cheese" in the case of public debates, which are organized by the organizers of the 23rd Development Forum, concerns all sectors of the economy and development.

There is a specific area, where the organizers of the 23rd Development Forum insist: In research and innovation, especially by highlighting actions that lead to useful services for society and development and in the production of products that can have a sustainable course in our country and internationally. In this direction, they have already launched the organization of the e-Forum Innovation 2020, with continuous online actions from 12/10 - 31/12/20

What we do in the effort to find solutions concerns all the actors of our society, who through the 23rd Development Forum are invited to contribute in this direction with their proposals, positions and especially with their example.

Ετικέτες

Πρόγραμμα

Δευτέρα  23/11/2020: 12:00 – 14:00 - ΙΝΒΙΣ - Ψηφιακή Καινοτομία και Ευφυΐα

Χαιρετισμός

 • Δημήτριος Σερπάνος, Διευθυντής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Ομιλητές:

 • Αθανάσιος Καλογεράς, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων - Θέμα: Ψηφιακά Αντίγραφα στη Βιομηχανική Παραγωγή
 • Δημήτρης Πανόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας και Τεκμηρίωσης Αγοράς Εργασίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Θέμα: Data driven ανάλυση της αγοράς εργασίας - ο μηχανισμός διάγνωσης
 • Άρης Λάλος, Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων - Θέμα: Αποκεντρωμένα, Ασφαλή και Γνωστικά Κυβερνοφυσικά Συστήματα Συστημάτων για πιο εύρωστα συστήματα παραγωγής και αυτόματης οδήγησης
 • Χρήστος Ξουρής, Gaia Robotics - Θέμα: Έξυπνες Πρακτικές στον Αγροτικό τομέα
 • Χρήστος Αλεξάκος, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων - Θέμα: Ευφυής ανίχνευση και αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων σε σύγχρονα συνδεδεμένα αυτόνομα οχήματα
 • Ιωάννης Μαρδίκης, Διευθυντής Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής - EPLO - Θέμα: Η Κυκλική Οικονομία στην εποχή της NextGenerationEU
 • Ευάγγελος Βλάχος, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, Θέμα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για Μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα (UAVs) πέραν της Γραμμής Όρασης
 • Πέτρος Γανός, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Δήμος Πατρέων - Θέμα: Πρωτοβουλίες Έξυπνης Πόλης στην Πάτρα
 • Σταύρος Νούσιας, Ερευνητικός Συνεργάτης Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων - Θέμα: Αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης με εφαρμογή σε Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς - η προσέγγιση Warmest
 • Μαρία Μακρή, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Θέμα: Ηλεκτροκίνηση και Έξυπνη Πόλη στη Δυτική Ελλάδα
 • Γεώργιος Μυλωνάς, Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων - Θέμα: Εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αειφορία στην εκπαίδευση

Δημήτριος Σερπάνος

Διευθυντής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Αθανάσιος Καλογεράς

Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Δημήτρης Πανόπουλος

Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας και Τεκμηρίωσης Αγοράς Εργασίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρης Λάλος

Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Χρήστος Ξουρής

Gaia Robotics

Χρήστος Αλεξάκος

Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Ιωάννης Μαρδίκης

Διευθυντής Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής

Ευάγγελος Βλάχος

Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Πέτρος Γανός

Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Δήμος Πατρέων

Σταύρος Νούσιας

Ερευνητικός Συνεργάτης Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Μαρία Μακρή

Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Γεώργιος Μυλωνάς

Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

 

Δευτέρα  23/11/2020: 18:00 – 20:00 - Βραδιά Ερευνητή 2020: Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας "Ωρίων"

Ομιλητής

Θέμος Κάλλος, Founders Metamaterial Technologies Inc. / CEO, CSO

Συντονισμός

Κορίνα Ατσοπάρδη, Βιολόγος -Υποψήφια PhD Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Θέμος Κάλλος

Founders Metamaterial Technologies Inc. / CEO, CSO

Κορίνα Ατσοπάρδη

Βιολόγος -Υποψήφια PhD Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

 

Τρίτη  24/11/2020: 19:00 – 20:00 - Βραδιά Ερευνητή 2020: Η ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα των Μουσείων

Ομιλητές:

 • Βοτανικό, Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής Τμ. Βιολογίας, Παν. Πατρών
 • Μαρία Πανίτσα, Επίκ, Καθηγήτρια Τμ. Βιολογίας, Παν. Πατρών
 • Επιστημών και Τεχνολογίας, Ιωάννης Ηλιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΜΕΤ ΠΠ & Πένυ Θεολόγη-Γκούτη, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ
 • Ζωολογικό, Γιώργος Μήτσαινας, Λέκτορας, Τμ. Βιολογίας, Παν/μιο Πατρών

Παναγιώτης Δημόπουλος

Καθηγητής Τμ. Βιολογίας, Παν. Πατρών

Μαρία Πανίτσα

Επίκ, Καθηγήτρια Τμ. Βιολογίας, Παν. Πατρών

Ιωάννης Ηλιόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΜΕΤ ΠΠ & Πένυ Θεολόγη-Γκούτη, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ

Γιώργος Μήτσαινας

Λέκτορας, Τμ. Βιολογίας, Παν/μιο Πατρών

 

Τετάρτη  25/11/2020: 18:00 – 20:00 - Βραδιά Ερευνητή 2020: Η συμβολή της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας στην μάχη κατά της COVID-19

Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, ΕΚΕΤΑ, ΕΚΠΑ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

 • Χρήστος Ουζούνης, Καθηγητής ΑΠΘ και CSO DNASequence SRL - Θέμα: Capacity building for tracing SARS-CoV-2 in built environments
 • Βασίλειος Γοργούλης, Καθηγητής ΕΚΠΑ - Θέμα: Δραστηριότητες της εμβληματικής δράσης GREECEVSCORONA στη διάγνωση και έρευνα της COVID-19
 • Δρ. Κωνσταντία Ζαρκογιάννη, Καθηγήτρια ΕΜΠ - Θέμα: Smarty4covid: Ευφυές σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19
 • Σταματία Λαΐδου, Βιολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ, ερευνήτρια Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών | Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ - Θέμα: ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ: στο προσκήνιο της έρευνας και της διάγνωσης του SARS-CoV-2
 • καθ. Νεκτάριος Βιδάκης & επ. καθ. Μάρκος Πετούσης, Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχανικής και Εμβιομηχανικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Θέμα: Η συμβολή της Ελληνικής 3D-Printing κοινότητας στην αντιμετώπιση της Πανδημίας: Το παράδειγμα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
 • Δημήτρης Κουτσιούλης, EnzyQuest - Θέμα: Ανάπτυξη ενζύμων και κιτ μοριακής διάγνωσης του SARSCoV2
 • Σέργιος Κατσαρός, BIOPIX-T - Θέμα: IRIS - Μία φορητή συσκευή μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού
 • Δημήτρης Κουρέτας, Καθηγητής Φυσιολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Θέμα: Αγροδιατροφικό μοντέλο στη μετά –covid εποχή
 • Κωνσταντίνος Πουλάς, Αν. καθηγητής Βιοχημείας του Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών - Θέμα: Το Πανεπιστημιακό εργαστήριο στη μάχη κατά της COVID-19

Χρήστος Ουζούνης

Καθηγητής ΑΠΘ και CSO DNASequence SRL

Βασίλειος Γοργούλης

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Κωνσταντία Ζαρκογιάννη

Δρ., Καθηγήτρια ΕΜΠ

Σταματία Λαΐδου

Βιολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ, ερευνήτρια Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών | Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

Νεκτάριος Βιδάκης

καθ., Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχανικής και Εμβιομηχανικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μάρκος Πετούσης

επικ. καθ., Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχανικής και Εμβιομηχανικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δημήτρης Κουτσιούλης

Διευθύνων Σύμβουλος EnzyQuest

Σέργιος Κατσαρός

BIOPIX-T

Δημήτρης Κουρέτας

Καθηγητής Φυσιολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κωνσταντίνος Πουλάς

Αν. καθηγητής Βιοχημείας του Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

 

Τετάρτη  25/11/2020: 20:30 – 22:00 - Βραδιά Ερευνητή 2020: Science Reactors - Διαδικτυακή παράσταση Standup Science

Ομιλητές:

 • Ερμής Ζαχαρόπουλος, Πληροφορικός, παρουσιαστής
 • Κώστας Περιστέρης, Γιατρός/γυναικολόγος
 • Αντωνία Καραμολέγκου, Γλωσσολόγος
 • Γιάννης Κοντογιάννης, Αστροφυσικός
 • Δημήτρης Παπαγεωργίου, Φυσικός
 • Ελένη Γραμματικοπούλου, Επικοινωνία της Επιστήμης/ υπεύθυνη της ομάδας Science Reactors

Ερμής Ζαχαρόπουλος

Πληροφορικός παρουσιαστής

Κώστας Περιστέρης

Γιατρός/γυναικολόγος

Αντωνία Καραμολέγκου

Γλωσσολόγος

Γιάννης Κοντογιάννης

Αστροφυσικός

Δημήτρης Παπαγεωργίου

Φυσικός

Ελένη Γραμματικοπούλου

Επικοινωνία της Επιστήμης / υπεύθυνη της ομάδας Science Reactors

 

Παρασκευή  27/11/2020: 12:00 – 14:00 - LOOPER ΙΚΕ - Ψηφιακός μετασχηματισμός - Εφαρμογές, ΙΟΤ και Αυτοματισμοί

Χαιρετισμός

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

 • Τζέριες Μπεσαράτ, CEO Looper IKE
 • Νίκος Λάγιος, COO Looper IKE
 • Γιάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
 • Χρυσόστομος Στύλιος, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Διευθυντής στο εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τζέριες Μπεσαράτ

CEO Looper IKE

Νίκος Λάγιος

COO Looper IKE

Γιάννης Γαροφαλάκης

Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Χρυσόστομος Στύλιος

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Διευθυντής στο εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Παρασκευή  27/11/2020: 20:00 – 21:00 - Βραδιά Ερευνητή 2020: Pint of Science

Ομιλητές:

 • Μαρία Θέμελη, Αν. Καθηγήτρια, University medical centers, Amsterdam - Θέμα: Το θαυμαστό ταξίδι: οδηγώντας τα CAR T ενάντια στον καρκίνο
 • Ιωάννης Παπαντωνίου, Ερευνητής του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής, ΙΤΕ Πάτρας Επισκέπτης καθηγητής KULeuven - Θέμα: Τεχνολογίες για την παραγωγή ζωντανών εμφυτευμάτων – Όργανα από το ράφι;

Μαρία Θέμελη

Αν. Καθηγήτρια, University medical centers, Amsterdam

Ιωάννης Παπαντωνίου

Ερευνητής του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής, ΙΤΕ Πάτρας Επισκέπτης καθηγητής KULeuven

Σάββατο  28/11/2020: 18:00 – 20:00 - Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος - Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρων: Covid & post Covid-19, η επόμενη μέρα μετά την πανδημία

Χαιρετισμοί:

 • Γιώργος Βαγενάς, Πρόεδρος ΟΕΣΠ
 • Κώστας Ζαφειρόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΣΠ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

 • Διονύσης Τεμπονέρας, Νομικός - Εργατολόγος - Θέμα: Ασφαλιστικός και Πτωχευτικό νόμος, ποια είναι τα νέα δεδομένα;
 • Γιώργος Παππάς, Οικονομολόγος - Πρόεδρος οικονομικού επιμελητήριου Δυτικής Ελλάδας - Θέμα: Το νέο αναπτυξιακό σχέδιο για την Ελλάδα, προκλήσεις και απειλές
 • Προκόπης Θεοδωρίδης, Αναπλ. Καθηγητής Μάρκετινγκ, Πρόεδρος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών - Θέμα: Νέες καταναλωτικές συμπεριφορές και αλλαγές στο υπάρχον μοντέλο κατανάλωσης (H ενότητα παρουσιάζεται υπό την αιγίδα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Δημήτρης Γκίκας, IT Engineer/ Digital Marketing Expert. Digital Marketing [email protected] Digital Experience, Researcher, University of Patras - Θέμα: Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ & εμπόριο: ευκαιρίες και κίνδυνοι
 • Έλενα Καλημέρη, Νομικός – community manager impact hub Athens - Θέμα: Εφαρμογές κοινωνικής καινοτομίας στο τοπικό εμπόριο

Συντονιστής:

 • Αναστάσιος Νικολακόπουλος, Ειδ. Γραμματέας Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών

Γιώργος Βαγενάς

Πρόεδρος ΟΕΣΠ

Κώστας Ζαφειρόπουλος

Πρόεδρος ΕΕΣΠ

Διονύσης Τεμπονέρας

Νομικός - Εργατολόγος

Γιώργος Παππάς

Οικονομολόγος - Πρόεδρος οικονομικού επιμελητήριου Δυτικής Ελλάδας

Προκόπης Θεοδωρίδης

Αναπλ. Καθηγητής Μάρκετινγκ, Πρόεδρος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημήτρης Γκίκας

IT Engineer/ Digital Marketing Expert. Digital Marketing [email protected] Digital Experience, Researcher, University of Patras

Έλενα Καλημέρη

Νομικός – community manager impact hub Athens

Αναστάσιος Νικολακόπουλος

Ειδ. Γραμματέας Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών

 

Κυριακή  29/11/2020: 10:00 – 12:00 - ΠΟΜΙΔΑ & Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαϊας - Τα νέα δεδομένα για την Ακίνητη Περιουσία σε συνδυασμό και με την πανδημία της Covid-19

ΠΟΜΙΔΑ & Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

 • Νίκος Ταγαράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Βουλευτής Κορινθίας

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

 • Γιώργος Ρούσκας, Συμβολαιογράφος, Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Ενώσεως Συμβολαιογράφων.
 • Αντώνης Μουζάκης, Οικονομολόγος, Λογιστής, Φοροτεχνικός.
 • Κώστας Χαϊδούτης, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ & Πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Θεσσαλονίκης.
 • Αναστάσιος Βάππας, Δικηγόρος Α.Π., Γενικός Γραμματεύς ΠΟΜΙΔΑ.
 • Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος, Πρόεδρος της (Ε.Ι.Α.Ν.Α), Ειδική Γραμματέας της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.
 • Νικόλαος Παπάκος, τ. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μέλος του Δ.Σ της Ε.Ι.Α.Ν.Α.
 • Νίκος Κεχαγιόγλου, Ασφαλιστής, Υπεύθυνος Προγράμματος Ασφάλισης Κτιρίων Μελών ΠΟΜΙΔΑ.
 • Άλκης Κωφός, Φοροτεχνικός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Τις εργασίες της εκδήλωσης θα συντονίσει ο κ. Στράτος Παραδιάς, Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α και της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) και η κα Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος Πατρών, Ειδ. Γραμματεύς της ΠΟΜΙΔΑ.

Νίκος Ταγαράς

Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Βουλευτής Κορινθίας

Γιώργος Ρούσκας

Συμβολαιογράφος, Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Ενώσεως Συμβολαιογράφων

Αντώνης Μουζάκης

Οικονομολόγος, Λογιστής, Φοροτεχνικός

Κώστας Χαϊδούτης

Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ & Πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Θεσσαλονίκης

Αναστάσιος Βάππας

Δικηγόρος Α.Π., Γενικός Γραμματεύς ΠΟΜΙΔΑ

Κυριακή Αθανασιάδη

Δικηγόρος, Πρόεδρος της (Ε.Ι.Α.Ν.Α), Ειδική Γραμματέας της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

Νικόλαος Παπάκος

τ. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μέλος του Δ.Σ της Ε.Ι.Α.Ν.Α.

Νίκος Κεχαγιόγλου

Ασφαλιστής, Υπεύθυνος Προγράμματος Ασφάλισης Κτιρίων Μελών ΠΟΜΙΔΑ

Άλκης Κωφός

Φοροτεχνικός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Στράτος Παραδιάς

Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α και της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI)

 

Τρίτη  01/12/2020: 18:00 – 20:00 - Ο Πολιτισμός την «επόμενη μέρα» μετά την Covid-19

Ομιλητές:

 • Διονύσης Καρατζάς, Φιλόλογος, Ποιητής
 • Γιώργος Ανδρέου, Συνθέτης
 • Λευτέρης Γιοβανίδης, Θεατρικός Σκηνοθέτης
 • Βασίλης Κοσμόπουλος, Σκηνοθέτης - Παραγωγός

Παρεμβάσεις:

 • Σταύρος Σολωμός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας
 • Νίκος Σαραφόπουλος, Συγγραφέας – Ερευνητής
 • Βάγια Ζεππάτου, Μουσικολόγος – καλλιτεχνική διευθύντρια της Ορχήστρας Νυχτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης»
 • Γιάννης Γεωργακάκης,Τακτικό Mέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων-Ιδρυτικό Μέλος και Σκηνοθέτης Ερασιτεχνικού Σχήματος Πάτρας "Ρεφενέ"
 • Ανδρέας Τσιλίρας, Πολιτιστικός Διαχειριστής, Συνιδρυτής «Mosaic//Πολιτισμός και Δημιουργικότητα»

Συντονισμός:

 • Παναγιώτης Γιαλένιος, Εκδότης «Συμβούλου Επιχειρήσεων»

Διονύσης Καρατζάς

Φιλόλογος, Ποιητής

Γιώργος Ανδρέου

Συνθέτης

Λευτέρης Γιοβανίδης

Θεατρικός Σκηνοθέτης

Βασίλης Κοσμόπουλος

Σκηνοθέτης - Παραγωγός

Σταύρος Σολωμός

Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας

Νίκος Σαραφόπουλος

Συγγραφέας – Ερευνητής

Βάγια Ζεππάτου

Μουσικολόγος – καλλιτεχνική διευθύντρια της Ορχήστρας Νυχτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης»

Γιάννης Γεωργακάκης

Τακτικό Mέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων-Ιδρυτικό Μέλος και Σκηνοθέτης Ερασιτεχνικού Σχήματος Πάτρας "Ρεφενέ"

Ανδρέας Τσιλίρας

Πολιτιστικός Διαχειριστής, Συνιδρυτής «Mosaic//Πολιτισμός και Δημιουργικότητα»

 

Παρασκευή  04/12/2020: 12:00 – 13:00 - Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών - Η προσαρμογή της Δικαιοσύνης, εν μέσω πανδημίας, ως μοχλός ανάπτυξης για την μετά covid εποχή

Χαιρετισμός

 • Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών
 • Άγγελος Τσιγκρής, Δικηγόρος, Βουλευτής Ν.Δ.

Ομιλητές

 • Δημήτρης Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν. e-Θέμις, Σύμβουλος ΔΣΑ
 • Τάσος Σπηλιόπουλος, Δικηγόρος Πατρών, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Ν. e- Θέμις
 • Γεώργιος Τσίρης, Β’ Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Αθανάσιος Ζούπας

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Άγγελος Τσιγκρής

Δικηγόρος, Βουλευτής Ν.Δ.

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Δικηγόρος, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν. e-Θέμις, Σύμβουλος ΔΣΑ

Τάσος Σπηλιόπουλος

Δικηγόρος Πατρών, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Ν. e- Θέμις

Γεώργιος Τσίρης

Β’ Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Παρασκευή  04/12/2020: 18:00 – 20:00 - Την επόμενη μέρα της πανδημίας Covid-19 τι;

Επιμελητήριο Αχαΐας

Χαιρετισμοί:

 • Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
 • Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

Ομιλητές:

 • Θόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
 • Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής
 • Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

Συντονιστής:

 • Μιχάλης Βασιλάκης, Δημοσιογράφος

Νεκτάριος Φαρμάκης

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Πλάτων Μαρλαφέκας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

Θόδωρος Σκυλακάκης

Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών

Μαρία Σπυράκη

Ευρωβουλευτής

Δημήτρης Σκάλκος

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

Σάββατο  05/12/2020: 18:00 – 20:00 - Οικονομικό Επιμελητήριο Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος - Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας στην Οικονομία - Προτάσεις για την επόμενη μέρα

Οικονομικό Επιμελητήριο Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Χαιρετισμός:

 • Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Παρουσίαση οικ. στοιχείων

 • Εύη Βεργοπούλου, Μέλος Τοπικής Διοίκησης Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Ομιλητές:

 • Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης, Οικονομολόγος, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Β' Αθηνών ΝΔ
 • Τρύφων Αλεξιάδης, Πρ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ - Βουλευτής Β' Πειραιά
 • Φίλιππος Σαχινίδης, Πρ. Υπουργός Οικονομικών, Μέλος Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου Κινήματος Αλλαγής
 • Νίκος Καραθανασόπουλος, Βουλευτής του ΚΚΕ

Συντονιστής:

 • Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος , Δημοσιογράφος

Γιώργος Παππάς

Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Εύη Βεργοπούλου

Μέλος Τοπικής Διοίκησης Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης

Βουλευτής Νοτίου Τομέα Β' Αθηνών ΝΔ

Τρύφων Αλεξιάδης

Πρ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ - Βουλευτής Β' Πειραιά

Φίλιππος Σαχινίδης

Πρ. Υπουργός Οικονομικών, Μέλος Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου Κινήματος Αλλαγής

Νίκος Καραθανασόπουλος

Βουλευτής του ΚΚΕ

Ομιλητές

Κυριακή Αθανασιάδη

Δικηγόρος, Πρόεδρος της (Ε.Ι.Α.Ν.Α), Ειδική Γραμματέας της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

Χρήστος Αλεξάκος

Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Τρύφων Αλεξιάδης

Πρ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ - Βουλευτής Β' Πειραιά

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Δικηγόρος, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν. e-Θέμις, Σύμβουλος ΔΣΑ

Γιώργος Ανδρέου

Συνθέτης

Κορίνα Ατσοπάρδη

Βιολόγος -Υποψήφια PhD Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Γιώργος Βαγενάς

Πρόεδρος ΟΕΣΠ

Αναστάσιος Βάππας

Δικηγόρος Α.Π., Γενικός Γραμματεύς ΠΟΜΙΔΑ

Εύη Βεργοπούλου

Μέλος Τοπικής Διοίκησης Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Νεκτάριος Βιδάκης

καθ., Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχανικής και Εμβιομηχανικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ευάγγελος Βλάχος

Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Πέτρος Γανός

Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Δήμος Πατρέων

Γιάννης Γαροφαλάκης

Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Γιάννης Γεωργακάκης

Τακτικό Mέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων-Ιδρυτικό Μέλος και Σκηνοθέτης Ερασιτεχνικού Σχήματος Πάτρας "Ρεφενέ"

Λευτέρης Γιοβανίδης

Θεατρικός Σκηνοθέτης

Δημήτρης Γκίκας

IT Engineer/ Digital Marketing Expert. Digital Marketing [email protected] Digital Experience, Researcher, University of Patras

Βασίλειος Γοργούλης

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Ελένη Γραμματικοπούλου

Επικοινωνία της Επιστήμης / υπεύθυνη της ομάδας Science Reactors

Παναγιώτης Δημόπουλος

Καθηγητής Τμ. Βιολογίας, Παν. Πατρών

Κωνσταντία Ζαρκογιάννη

Δρ., Καθηγήτρια ΕΜΠ

Κώστας Ζαφειρόπουλος

Πρόεδρος ΕΕΣΠ

Ερμής Ζαχαρόπουλος

Πληροφορικός παρουσιαστής

Βάγια Ζεππάτου

Μουσικολόγος – καλλιτεχνική διευθύντρια της Ορχήστρας Νυχτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης»

Αθανάσιος Ζούπας

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Ιωάννης Ηλιόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΜΕΤ ΠΠ & Πένυ Θεολόγη-Γκούτη, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ

Μαρία Θέμελη

Αν. Καθηγήτρια, University medical centers, Amsterdam

Προκόπης Θεοδωρίδης

Αναπλ. Καθηγητής Μάρκετινγκ, Πρόεδρος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έλενα Καλημέρη

Νομικός – community manager impact hub Athens

Θέμος Κάλλος

Founders Metamaterial Technologies Inc. / CEO, CSO

Αθανάσιος Καλογεράς

Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Νίκος Καραθανασόπουλος

Βουλευτής του ΚΚΕ

Αντωνία Καραμολέγκου

Γλωσσολόγος

Διονύσης Καρατζάς

Φιλόλογος, Ποιητής

Σέργιος Κατσαρός

BIOPIX-T

Νίκος Κεχαγιόγλου

Ασφαλιστής, Υπεύθυνος Προγράμματος Ασφάλισης Κτιρίων Μελών ΠΟΜΙΔΑ

Γιάννης Κοντογιάννης

Αστροφυσικός

Βασίλης Κοσμόπουλος

Σκηνοθέτης - Παραγωγός

Δημήτρης Κουρέτας

Καθηγητής Φυσιολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δημήτρης Κουτσιούλης

Διευθύνων Σύμβουλος EnzyQuest

Άλκης Κωφός

Φοροτεχνικός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Νίκος Λάγιος

COO Looper IKE

Σταματία Λαΐδου

Βιολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ, ερευνήτρια Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών | Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

Άρης Λάλος

Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Μαρία Μακρή

Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Ιωάννης Μαρδίκης

Διευθυντής Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής

Πλάτων Μαρλαφέκας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

Γιώργος Μήτσαινας

Λέκτορας, Τμ. Βιολογίας, Παν/μιο Πατρών

Αντώνης Μουζάκης

Οικονομολόγος, Λογιστής, Φοροτεχνικός

Τζέριες Μπεσαράτ

CEO Looper IKE

Γεώργιος Μυλωνάς

Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Αναστάσιος Νικολακόπουλος

Ειδ. Γραμματέας Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών

Σταύρος Νούσιας

Ερευνητικός Συνεργάτης Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Χρήστος Ξουρής

Gaia Robotics

Χρήστος Ουζούνης

Καθηγητής ΑΠΘ και CSO DNASequence SRL

Μαρία Πανίτσα

Επίκ, Καθηγήτρια Τμ. Βιολογίας, Παν. Πατρών

Δημήτρης Πανόπουλος

Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας και Τεκμηρίωσης Αγοράς Εργασίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Δημήτρης Παπαγεωργίου

Φυσικός

Νικόλαος Παπάκος

τ. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μέλος του Δ.Σ της Ε.Ι.Α.Ν.Α.

Ιωάννης Παπαντωνίου

Ερευνητής του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής, ΙΤΕ Πάτρας Επισκέπτης καθηγητής KULeuven

Γιώργος Παππάς

Οικονομολόγος - Πρόεδρος οικονομικού επιμελητήριου Δυτικής Ελλάδας

Στράτος Παραδιάς

Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α και της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI)

Κώστας Περιστέρης

Γιατρός/γυναικολόγος

Μάρκος Πετούσης

επικ. καθ., Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχανικής και Εμβιομηχανικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κωνσταντίνος Πουλάς

Αν. καθηγητής Βιοχημείας του Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Γιώργος Ρούσκας

Συμβολαιογράφος, Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Ενώσεως Συμβολαιογράφων

Νίκος Σαραφόπουλος

Συγγραφέας – Ερευνητής

Φίλιππος Σαχινίδης

Πρ. Υπουργός Οικονομικών, Μέλος Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου Κινήματος Αλλαγής

Δημήτριος Σερπάνος

Διευθυντής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Δημήτρης Σκάλκος

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

Θόδωρος Σκυλακάκης

Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών

Σταύρος Σολωμός

Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας

Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης

Βουλευτής Νοτίου Τομέα Β' Αθηνών ΝΔ

Τάσος Σπηλιόπουλος

Δικηγόρος Πατρών, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Ν. e- Θέμις

Μαρία Σπυράκη

Ευρωβουλευτής

Χρυσόστομος Στύλιος

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Διευθυντής στο εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Νίκος Ταγαράς

Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Βουλευτής Κορινθίας

Διονύσης Τεμπονέρας

Νομικός - Εργατολόγος

Άγγελος Τσιγκρής

Δικηγόρος, Βουλευτής Ν.Δ.

Ανδρέας Τσιλίρας

Πολιτιστικός Διαχειριστής, Συνιδρυτής «Mosaic//Πολιτισμός και Δημιουργικότητα»

Γεώργιος Τσίρης

Β’ Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Νεκτάριος Φαρμάκης

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Κώστας Χαϊδούτης

Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ & Πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Θεσσαλονίκης

Βίντεο

23o Forum Ανάπτυξης 2020 | ΙΝΒΙΣ - Ψηφιακή Καινοτομία και Ευφυΐα | 23.11.2020

23o FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2020 | Βραδιά του Ερευνητή - Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας "Ωρίων”

Βραδιά Ερευνητή 2020 | Παρουσίαση της δραστηριότητας των Μουσείων του Πανεπιστημίου Πατρών

23o FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2020 | Βραδιά του Ερευνητή - Ερευνώντας την Covid-19

Η συμβολή της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας στην μάχη κατά της COVID-19

Βραδιά του Ερευνητή 2020 | Science Reactors - Διαδικτυακή παράσταση Standup Science

23o Forum Ανάπτυξης 2020 | Looper I.K.E : Ψηφιακός μετασχηματισμός - Εφαρμογές, ΙΟΤ και Αυτοματισμοί

23o Forum Ανάπτυξης 2020 | Covid & post Covid-19. Η επόμενη μέρα μετά την πανδημία

Τα νέα δεδομένα για την Ακίνητη Περιουσία σε συνδυασμό και με την πανδημία της Covid-19

23o Forum Ανάπτυξης 2020 | Ο Πολιτισμός την "επόμενη ημέρα" μετά την Covid-19

ΧΟΡΗΓΟΙ 23ου FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2020

Συνδιοργάνωση

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader